Zapisy w Statucie Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące zapytań i interpelacji radnych 

 
 

Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdański

§ 47. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta.

2. Interpelacje dotyczą spraw wspólnoty gminnej o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, wynikające zeń pytania oraz cel interpelacji.

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ich dostarczenia Prezydentowi – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

6. Odpowiedzi na interpelację udziela Prezydent lub osoby upoważnione do tego przez Prezydenta.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o uzupełnienie odpowiedzi przez Prezydenta lub upoważnioną przez niego osobę.

8. Otrzymaną odpowiedź na interpelację wraz z treścią interpelacji Przewodniczący Rady dostarcza niezwłocznie i skutecznie także do wiadomości pozostałym radnym. 

 

 

§ 48. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania są formułowane pisemnie i odczytywane są w trakcie sesji Rady. Przewodniczący, w wyjątkowych sytuacjach, może dopuścić do zadania pytania bez sformułowania pisemnego.

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, Prezydent udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 47 ust. 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

 

Liczba odwiedzin : 172
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Daria Kaczocha
Czas wytworzenia: 2017-12-28 09:01:06
Czas publikacji: 2017-12-28 09:02:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak