Zawiadomienie o V sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 19.12.2018 r.  

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) zapraszam na V sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu:

19 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 12.00

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie V sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z I, II, III i IV sesji Rady Miasta.
5. Informacja Prezydenta Miasta Starogard Gdański o opłacie planistycznej – załącznik do porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok:
a) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 oraz uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok,
b) stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
c) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
d) stanowiska klubów radnych,
e) dyskusja
f) podjęcie uchwał w sprawie:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031,
- uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 12),
- stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
- stanowisko Komisji Edukacji,
- stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018 – 2031 (zmiana 13),
- stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
- stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
- stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
- stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa,
- stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
- stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat,
- stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
- stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
- stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
8) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej - Płaczek w Starogardzie Gdańskim,
- stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
9) ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok,
- stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
10) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
- stanowisko Komisji Edukacji,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2020 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział starogardzkich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej.
- stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
- stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
10. Zakończenie obrad V sesji Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

 

Załączniki

Projekt uchwały 6.1.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 407.77k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 do uchwały 6.1.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 116.51k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 2 do uchwały 6.1.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 108.98k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 3 do uchwaly 6.1.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 449.58k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 6.2.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 6.73M Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwaly 7.1.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 1000.92k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.2.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 405.72k Format: .pdf Pobierz

objaśnienia do uchwały 7.2.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 191.78k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 1 do uchwaly 7.2.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 115.27k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 2 do uchwaly 7.2.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 125.17k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.3.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 171.3k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.4.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 261.37k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.5.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 186.58k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.6.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 169.8k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.7.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 90.68k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.8.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 265.79k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.9.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 314.77k Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.10.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Projekt uchwały 7.11.pdf

Data: 2018-12-12 12:36:19 Rozmiar: 94.66k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Benert
Czas wytworzenia: 2018-12-12 12:36:18
Czas publikacji: 2018-12-12 12:36:19
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-20