Zapisy w Statucie Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotyczące zapytań i interpelacji radnych 

 
 

Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdański

§ 47. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta.

2. uchylony*

3. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Miasta. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

4. Interpelacje składa się na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia Prezydentowi – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Odpowiedzi na interpelacje udziela Prezydent lub osoby przez niego upoważnione.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się pisemnie do Przewodniczącego Rady o uzupełnienie odpowiedzi przez Prezydenta lub upoważnioną przez niego osobę.

8. uchylony*

 

 

§ 48. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta, a także uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Do zapytań - przepisy § 47 ust. 4, 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

 


*Uchylony uchwałą nr III/16/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r.

 

Liczba odwiedzin : 15
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Daria Kaczocha
Czas wytworzenia: 2019-01-23 13:38:01
Czas publikacji: 2019-01-23 13:38:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak