Prezydent Miasta Starogard Gdański w latach 1998-2002 - Kompetencje 

 

 

Stanisław Karbowski
Prezydent Miasta Starogard Gdański w latach 1998-2002

Kompetencje:

 1. Prezydent wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających kompetencje Prezydenta.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Gminy oraz Urzędu na zewnątrz i współpraca z przedstawicielami   lokalnych środowisk,
  2. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu,
  3. przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz zapewnianie i nadzorowanie jego wykonania,
  4. ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
  5. podejmowanie decyzji w sprawach obronnych i ochrony ludności, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
  6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu tych decyzji,
  7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego i czynności z zakresu prawa pracy wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  8. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,
  9. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  10. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
 


Liczba odwiedzin : 634
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Laskowski
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-03-08 00:00:00
Czas publikacji: 2005-03-08 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak