Informacja o wymaganiach względem kandydatów okreslonych w ustawie 

 

Informacja o wymaganiach względem kandydatów okreslonych w ustawie

 

Ubiegać się o zatrudnienie na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta  Starogard Gdański, może - zgodnie  z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902) - osoba, która:

  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 w/w ustawy,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Na kierownicze stanowisko urzędnicze – osoba, która spełnia wymagania   określone wyżej, a ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 4 w/w ustawy:

  • Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała  przez co najmniej 3 lata  działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 
 


Liczba odwiedzin : 22992
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Dudek
Czas wytworzenia: 2005-12-08 00:00:00
Czas publikacji: 2016-10-07 07:41:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak