Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
 

                      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Jana Pawła II nr 6
83-200 Starogard Gdański
Tel. 58 562 44 58 (pomoc społeczna)
        58 561 29 38 (sekretariat, administracja)
        58 561 29 84 (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)     
        58 561 29 32 (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze)

Fax. 58 563 40 14

www.mops.starogard.pl
e - mail: sekretariat@mops.starogard.pl           

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Pelplińska 3
83-200 Starogard Gdański
Tel. + 48 058 562 24 52

Środowiskowy Dom Samopomocy
Al. Jana Pawła II nr 5
83-200 Starogard Gdański
Tel. + 48 058 561 12 96

Ośrodek Adaptacyjny
Al. Jana Pawła II nr 6
83-200 Starogard Gdański
Tel. +48 058 562 09 48

Uchwały o powołaniu, statucie i organizacji jednostki oraz  inne

 • Uchwała Nr XIV/63/90 Miejskiej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie utworzenia  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starogardzie Gdańskim.
 • Uchwała Nr XXXVI/353/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
 • Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.   
 • Uchwała Nr XLV/453/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 września  2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański
 • Uchwała Nr LIV/580/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 

 Przedmiot działalności:

Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
 • dodatków mieszkaniowych
 • dodatku energetycznego
 • świadczeń rodzinnych
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
 • podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów
 • przyznawania i wydawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny
 • świadczeń wychowawczych
 • świadczeń z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko  i nieodwracalnie upośledzonego oraz wspierania kobiet w ciąży i rodzin przez asystenta rodziny wynikające z ustawy „Za życiem”
 • świadczeń wynikających z rządowego programu „Dobry start”
 • udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Dyrektor

Urszula  Ossowska
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się w dziale „Oświadczenia majątkowe”.

 

Kompetencje dyrektora wyznaczają:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz.1952),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510),
 • Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998),  
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 775),
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092),  
 •  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832),
 • Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)
 •  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem” (Dz. U. z 2016 poz. 1860 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.1457 ),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
 • Zarządzenie Nr 260/06/2018  Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Zarządzenie Nr 370/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej ze zm. (Zarządzenie Nr 417/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 371/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych ze zm. (Zarządzenie 418/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 372/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone oraz do dokonania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych ze zm. (Zarządzenie Nr 419/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada  2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 373/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu  dodatków mieszkaniowych ze zm. (Zarządzenie 420/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 374/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń  z funduszu alimentacyjnego ze zm. (Zarządzenie Nr 421/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 375/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia  3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach ze zm. (Zarządzenie Nr 422/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 376/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do potwierdzania sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej ze zm. (Zarządzenie 423/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada  2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 377/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu wspierania rodziny ze zm. (Zarządzenie Nr 424/11/2016  Prezydenta Miasta Starogard Gdański   z dnia 2 listopada  2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 378/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej i składania w tej sprawie oświadczeń woli ze zm. (Zarządzenie Nr 425/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada  2016 r.),  
 • Uchwała Nr XLVI/432/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia  27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku  energetycznego,
 • Zarządzenie Nr 379/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października  2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów ze zm. (Zarządzenie Nr 426/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada 2016 r.),  
 • Zarządzenie Nr 380/10/2016  Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w   sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny ze  zm. (Zarządzenie  Nr 427/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada   2016 r.),
 • Zarządzenie Nr 381/10/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 3 października 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych ze zm. (Zarządzenie Nr 428/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 2 listopada   2016 r.),
 • Zarządzenie  Nr 474/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia    25 listopada 2016 r.  w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania uprawnień do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka nieuleczalnie chorego lub ciężko i nieodwracalnie upośledzonego,    
 • Pełnomocnictwo NR 48/2016/RDEiT 17/2014 z dnia 12 grudnia 2016 r. udzielone na podstawie Zarządzenia Nr 499/12/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, jej jednostkach i zakładach budżetowych,  
 • Zarządzenie Nr 250/06/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań  w sprawach świadczeń „Dobry start”,
 • Zarządzenie Nr 333/08/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia    14 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Pani Urszuli Ossowskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,  o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 

Liczba odwiedzin : 4156
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-01-15 00:00:00
Czas publikacji: 2018-08-22 08:45:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak